งานของมูลนิธิ

การรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสาธารณชน

http://asiainjury.org/main/tl_files/pictures/whatwedo/banner_hfk.jpg

ความเป็นมา

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เปิดตัวเครื่องมือสากลกระตุ้นความตระหนักของสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือของ แนวร่วมวัคซีนหมวกนิรภัยเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานระหว่างประเทศ และภาครัฐ อุทิศตนเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนถนน ระหว่างปี พ.ศ 2550 – 2552 มูลนิธิฯ ออกแบบและดำเนินการรณรงค์ระดับประเทศมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ใช้หมวกนิรภัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้การผ่านกฎหมายบังคับใช้หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปผ่านการพิจารณาและมีการบังคับใช้ในเวียดนาม

การให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในสาธารณชนใช้สื่อมวลชนจำนวนมากกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยบนถนน และการใช้หมวกนิรภัยหรือวิธีการสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้อง

โครงการนี้รวมถึง :

 • การออกสื่อ ครอบคลุมถึงรายการโทรทัศน์และประกาศสาธารณะ โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ ใบปลิว ป้ายบนทางด่วนหรือสถานที่ต่างๆ และอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย
 • การออกงานเพื่อประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัยและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย
 • การใช้ผู้มีชื่อเสียงเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารในการรณรงค์ไปยังผู้รับสื่อในวงกว้าง

คำตอบที่มีคุณค่าในการต่อสู้กับปัญหา

การให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักต่อสาธารณะเป็นเครื่องมือที่มีอำนาจในการนำความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะเด็กและเยาวชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากพื้นฐานการศึกษาที่เขาได้รับ เราสร้างคนยุคใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ถนนที่ปลอดภัย เราทำให้มีสภาพแวดล้อมในการจราจรที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ในแต่ละประเทศ

การรณรงค์ในประเทศไทย:

ประเทศไทยนำโดยนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้ปี 2553-2563 เป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) โดยมีหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และองค์กรต่างๆ ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วม และจัดให้ปี 2553 เป็น ปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% (Year of 100% helmet wearing) ตามแผนขององค์การอนามัยโลก WHO

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับรัฐบาลและผลักดันนโยบายการสวมหมวกนิรภัย 100% ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้สัมฤทธิ์ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย จึงเล็งเห็นว่าการก่อตั้งโครงการรณรงค์ “หัวปลอดภัย = ใส่หมวกกันน็อค” เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บจากการขี่จักรยานยนต์ โดยให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์นี้ จะทำให้สามารถเข้าถึงทุกชุมชน ในสังคมได้มากขึ้น และเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจากหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายอีกด้วย

โครงการหัวปลอดภัย = ใส่หมวกกันน็อค

ดังที่ประจักษ์กันดีอยู่แล้วว่านักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เป็นกลุ่มกำลังสำคัญของชาติ ผู้จะเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป มูลนิธิฯ จึงทำโครงการ “หัวปลอดภัย = ใส่หมวกกันน๊อค” และเปิดโอกาสให้เยาวชน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความคิด ความเข้าใจ ในเรื่องความปลอดภัยบนถนน โดยให้ใช้วิชาความรู้ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ของตน ให้เกิดประโยชน์ และปลูกฝังคนรุ่นใหม่เหล่านี้ ให้มีทัศนคติในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง โดยจัดทำเป็นโครงการย่อยๆ ต่อเนื่องกัน ดังนี้

 • โครงการที่ 1 ประกวดภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ในหัวข้อ “หัวปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค”
  ผู้สนใจอายุไม่เกิน 22 ปี เป็นการ์ตูนความยาวไม่เกิน สองนาที โดยเนื้อหาต้องมีความน่าสนใจ สามารถสื่อถึงความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อค สำหรับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่อายุ 4 – 12 ปี และใช้ ตัวสัญลักษณ์ (มาสคอต) ของโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” เป็นตัวดำเนินเรื่อง สามารถส่งเข้าประกวดได้ทั้งที่เป็นผลงานเดี่ยวหรือเป็นทีม แต่ต้องเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน

 • โครงการที่ 2 ประกวดการแต่งเพลงประจำโครงการ เพื่อรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค
  โดยเนื้อหาของเพลงจะต้องไม่ยาวมาก จำได้ง่าย มีเนื้อหาเพื่อเตือนให้เยาวชนใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

 • โครงการที่ 3 ประกวดแผนงานการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
  ผู้ประกวด ระดับมหาวิทยาลัย เป็นการเสนอโครงการเพื่อเด็ก

เปิดแถลงข่าวกิจกรรม วันที่ 11 พฤษภาคม 2553

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ประชาสัมพันธ์โครงการ หัวปลอดภัย = ใส่หมวกกันน๊อค พร้อมกับวันประกาศความร่วมมือของประเทศไทยกับสหประชาชาติ ในโครงการ “ทศวรรษแห่งการลงมือทำเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ซึ่งนับเป็นวันรณรงค์การสวมหมวกกันน็อคโดย;

 • การเดินสวมหมวกกันน็อคบนรถไฟฟ้าและรถใต้ดิน พร้อมประกาศเตือนตามจุดต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณจุดสำคัญของกรุงเทพฯ เช่น สีลม สาทร และอโศก
 • การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน สถานศึกษา สถานีตำรวจในท้องถิ่น และส่งข่าวประชาสัมพันธ์ตามรายการโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์
 • การให้ผู้เข้าแข่งขันส่งผลงานมายังมูลนิธิและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายวงการตรวจพิจารณาตัดสิน โดยหลังจากประกาศผลผู้ชนะในแต่ละประเภท มีการจัดพิธีมอบรางวัล

 


RSS feed Facebook