งานของมูลนิธิ

กดปุ่มแบบเรียนความปลอดภัย

Click on Safety

ในปี 2553 มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ริ่เริ่มทำโครงการ กดปุ่มแบบเรียนความปลอดภัย เป็นโครงการแบบปฏิสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 โรงเรียน ครอบคลุมนักเรียนประถมศึกษาที่ 1 กว่า 1000 คน

มูลนิธิฯ ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศเวียดนาม วัตถุประสงค์ของการทำหลักสูตรแบ่งเป็น 2 หลักใหญ่คือ:

  • เพื่อให้โอกาสเด็กๆ ได้เล่นและเรียนผ่านการทดลองจากประสบการณ์จริงในการจราจรแบบไม่เสี่ยง คอมพิวเตอร์นำเสนอสภาพแวดล้อมซึ่งเด็กๆ สามารถเห็นผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวเลือกที่ใส่ลงไป และได้เรียนรู้ในแบบสนุกๆ
  • เพื่อสร้างความต่อเนื่องของพันธกิจที่มูลนิธิมุ่งมั่นให้เกิดการส่งเสริมขบวนการให้การศึกษา และการฝึกอบรมภายในระบบการศึกษาของประเทศเวียดนาม

นักเรียนศึกษาความปลอดภัยในการจราจรสัปดาห์ละครั้งจากโครงการศึกษาทั้งหมด 6 สัปดาห์ รวมทั้งทำกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การทำแบบฝึกหัดในสนามฝึกซ้อมการจราจร การแข่งขันทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรแบบปฏิสัมพันธ์รวมการเล่นเกม ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจสาเหตุและผลกระทบในสถานการณ์ต่างๆ บนถนน และแปลความรู้ในบทเรียนเหล่านี้มาใช้ประกอบการตัดสินใจในชีวิตจริง


RSS feed Facebook