งานของมูลนิธิ

โครงการถนนปลอดภัยไปโรงเรียน

โครงการถนนปลอดภัยไปโรงเรียนของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยบนถนนแก่นักเรียน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการจราจรบริเวณรอบโรงเรียนซึ่งอยู่ในสถานที่ที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการสร้างหลักสูตรแบบปฏิสัมพันธ์เรื่องถนนปลอดภัยและจัดหาเงินทุนและความรู้ด้านเทคนิคไปยังโรงเรียนต่างๆ

ผลที่ได้

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมรวมถึง:

  • ประตูเข้า-ออกใหม่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่หน้าโรงเรียนเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด
  • ป้ายบอกจุดรับ-ส่งนักเรียนให้ผู้ปกครองเห็นชัดเจน
  • ลูกระนาดและทางม้าลายพร้อมกับป้ายจราจรด้านหน้าโรงเรียน
  • กำแพงใหม่เพื่อแบ่งพื้นที่ถนนและบริเวณโรงเรียนให้ดีขึ้น

มูลนิธิฯ อบรมคุณครูในกระบวนการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งใช้โปรแกรมนี้ร่วมกับบทเรียนถนนปลอดภัยประจำสัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเด็กแปลความรู้และทักษะที่ได้รับไปสู่การใช้ชีวิตประจำวัน มูลนิธิฯ จึงสร้าง “มุมถนนปลอดภัย” หรือ ต้นแบบถนนปลอดภัย ในบริเวณสนามของโรงเรียน โดยประกอบด้วย สี่แยกไฟแดง ไฟจราจร ป้ายจราจร และทางเท้า

โครงการถนนปลอดภัยไปโรงเรียน ยังสนับสนุน ความปลอดภัยของคนเดินเท้า โดยใช้ “อาสาสมัครด้านความปลอดภัย” มาเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กให้เรียนรู้การข้ามถนนอย่างปลอดภัย นักเรียนจะได้รับป้ายมือถือ “หยุด” ที่เห็นชัดเจนเพื่อใช้ส่งสัญญาณเมื่อข้ามถนน

มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการถนนปลอดภัยไปโรงเรียนโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการความปลอดภัยในการจราจรแห่งชาติ กรมการขนส่งและกรมทางหลวง บริษัทเอกชน และชุมชนต่างๆ

การบังคับใช้

ตัวแทนของโรงเรียนผู้ดูแลโครงการดูแลติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามกฎจราจรระหว่างชั่วโมงการรับ-ส่งนักเรียน นอกจากนี้ ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นจะดูแลทางเท้าบริเวณใกล้โรงเรียนให้เรียบร้อยและบริหารการจราจร

ร่วมกับเรา – เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการจราจรให้ปลอดภัยมากขึ้นเพื่อเด็กๆ และลูกหลานของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปดู หน้านี้


RSS feed Facebook