งานของมูลนิธิ

Global Helmet Vaccine Initiative


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เปิดตัวโครงการ วัคซีนหมวกนิรภัยสากล โดยร่วมมือกับมูลนิธิ FIA ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของธนาคารโลก ตั้งแต่การเปิดตัวโครงการ ศูนย์ควบคุมโรค และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งลาตินอเมริกาได้ร่วมมือกันทำงานด้านความปลอดภัยระดับสากล โครงการนี้เป็นการเปิดตัวโครงการบริจาคหมวกนิรภัยซึ่งได้เริ่มบุกเบิกในประเทศเวียดนาม ไปยังประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์วิกฤติความปลอดภัยคล้ายๆ กัน อันเนื่องมาจากความเจริญอย่างรวดเร็วและการเติบโตด้านยานยนต์

แนวทางสอดประสาน 5 ประการของโครงการวัคซีนหมวกนิรภัยสากล ได้แก่:

  • การบริจาคหมวกนิรภัย – ด้วยการตั้งโรงงานหมวกนิรภัยแห่งชาติหรือด้วยการนำเข้าหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพเหมาะกับภูมิประเทศ
  • การให้การศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักต่อสาธารณะ – การรณรงค์ผ่านสื่อของประเทศโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มเสี่ยงผู้ใช้รถใช้ถนน
  • โครงการภายในโรงเรียน - การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยบนถนนและการใช้หมวกนิรภัยในการอบรมครูและนักเรียน
  • การให้ความรู้ทางเทคนิค การเพิ่มศักยภาพและการส่งเสริมด้านนโยบาย - ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาและหน่วยงานนอกภาครัฐ เพื่อผลักดันกฎหมายและกฎระเบียบที่สนับสนุนความปลอดภัยทางถนน มาตรฐานหมวกนิรภัย และการบังคับใช้กฎหมายที่เพียงพอ
  • การวิจัย ติดตามและประเมินผล ระดับประเทศและระดับโครงการย่อย - ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตรวจประเมินเพื่อสร้างกลยุทธ์และโครงการหรือข้อปฏิบัติดีเด่น


ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ วัคซีนหมวกนิรภัยสากล, กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ website


RSS feed Facebook